regulamin

Regulamin magazynu Reflektor: Rozświetlamy Kulturę

wersja: 0.9
data aktualizacji: 3 maja 2011

Ogólne zasady współpracy z magazynem Reflektor

 1. Autor każdej przesłanej do Redakcji treści (o ile nie wskaże inaczej) oświadcza, że zgadza się na nieodpłatną publikację tej treści w magazynie Reflektor, na zasadach określonym niniejszym Regulaminem. Ponadto Autor każdej przesłanej do redakcji treści, która została już opublikowana, oświadcza, że nie będzie rościł żadnych praw w związku z tą publikacją – możliwość składania roszczeń i zastrzegania praw upływa z chwilą opublikowania treści.
 2. Autor każdej przesłanej do Redakcji treści, która może zostać opublikowana, oświadcza, że w pełni dysponuje prawami autorskimi (i/lub pokrewnymi) do przesłanych materiałów. Gdyby prawa autora do dysponowania treścią zostały ograniczone już po publikacji rzeczonych treści w magazynie Reflektor, zostanie ona usunięta ze zbiorów magazynu Reflektor.
 3. Każda przesłana do Redakcji i opublikowana w magazynie Reflektor treść zostanie opatrzona imieniem i nazwiskiem Autora lub wskazanym przez niego pseudonimem. Dodatkowo, na życzenie Autora, każda opublikowana treść może zostać opatrzona odpowiednimi klauzulami licencyjnymi – jeśli te miałyby być inne niż powszechnie używane przez magazyn Reflektor.
 4. Redakcja zastrzega sobie prawo do:
  • skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów,
  • redagowania lub usuwania (niepublikowania) treści (lub ich fragmentów), które są niezgodne z linią programową redakcji,
  • odmówienia publikacji przesłanych treści bez podania przyczyny,
  • opatrzenia publikowanych treści komentarzem redakcyjnym.
 5. Redakcja nie zwraca niezamówionych treści.

Prawa autorskie

 1. Nazwa magazynu „Reflektor: Rozświetlamy Kulturę”, a także nazwa skrócona „Reflektor” są zastrzeżonymi nazwami, a logotyp magazynu zastrzeżonym znakiem, należącymi do wydawcy – Stowarzyszenia Górnośląski Klaster Kreatywny.
 2. Przyjęty w magazynie Reflektor wybór i układ prezentowanych treści, a także całość identyfikacji wizualnej, w tym szata graficzna strony, stanowią samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.
 3. Prawa autorskie dotyczące publikowanych treści:
  • Wszystkie artykuły, galerie, fotocasty i inne treści publikowane przez magazyn Reflektor podlegają licencji Creative Commons: „Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0)”, zapoznać się z nią można pod adresem internetowym: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ .
  • Licencja wskazana w punkcie A) mówi, że wolno: kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać treść magazynu Reflektor, na następujących warunkach:
   • Uznania autorstwa — każdy zapożyczony utwór należy oznaczyć w następujący sposób (dokładna formuła, jaka jest wymagana): „Tekst/ zdjęcie/ ilustracja stworzony/a  dla magazynu >>Reflektor: Rozświetlamy Kulturę<< przez [imię i nazwisko lub pseudonim autora]”, dodatkowo przy wykorzystaniu internetowym lub drukowanym podać należy adres WWW magazynu Reflektor;
   • Użycie niekomercyjne — nie wolno używać zapożyczonych treści do celów komercyjnych;
   • Bez utworów zależnych — nie wolno zmieniać, przekształcać ani tworzyć nowych dzieł na podstawie użyczanych treści.
  • Treść publikowana na łamach magazynu Reflektor może zostać użyta w
   sposób inny niż mówi o tym licencja, o której mowa w punkcie A), za każdorazową, wyraźną zgodą Redakcji.
  • Każdorazowe dalsze wykorzystanie utworu wymaga przedstawienia warunków niniejszej licencji.
 4. Jeżeli opublikowana treść lub jakiekolwiek jej elementy należą do domeny publicznej lub podlegają innym licencjom bądź ograniczeniom stosowania, to licencja, o której mowa w punkcie 3., w żaden sposób nie wpływa na ten status prawny. W przypadku, gdy utwór podlega innym licencjom bądź ograniczeniom niż ta ogólnie stosowana przez magazyn Reflektor bądź licencji public domain, będzie to wskazane bezpośrednio przy publikowanej treści.

Komentarze

 1. Komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów.
 2. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze oraz treści umieszczane przez użytkowników.
 3. Redakcja zastrzega prawo do skracania i/lub usuwania komentarzy, które:
  • są niezgodne z polskim prawem;
  • są niezgodne z powszechnie obowiązującymi zasadami współżycia społecznego;
  • są obraźliwe lub nawołują do nietolerancji, wrogości, agresji czy łamania prawa;
  • naruszają interesy innych użytkowników, Redakcji lub osób trzecich;
  • zawierają treści o charakterze reklamowym lub komercyjnym bądź też zawierają linki do stron WWW lub plików o takim charakterze;
  • zawierają linki do stron WWW lub plików zawierających szkodliwe lub złośliwe oprogramowanie;
  • zawierają treści lub linki do stron WWW lub plików zawierających treści łamiące prawa autorskie lub pokrewne.